Om uitwisseling en een band tussen de afdelingen te bevorderen zijn er provinciale ledenactiviteiten. Bij deze activiteiten zijn alle leden (uit een bepaalde leeftijdsgroep welkom. De vrijwilligers krijgen de gelegenheid om tijdens de provinciale ledenactiviteiten ideeën op te doen die ze zelf weer kunnen gebruiken in hun groep. Tijdens deze provinciale activiteiten staan uitwisseling en samenwerking centraal.

Voorzittersoverleg

Eén keer per jaar komen de voorzitters bij elkaar tijdens het voorzittersoverleg. Op dit overleg wordt decharge gegeven en vindt besluitvorming plaats. Deelnemers zijn de voorzitters van de afdelingen en de leden van het algemeen bestuur van JongNL Limburg. De naam voorzittersoverleg is bewust gekozen. Op basis van taken die de afdelingen hebben en de taken van JongNL Limburg is bij het voorzittersoverleg sprake van een constructief overleg. In het voorzittersoverleg heeft elke bij JongNL Limburg aangesloten afdeling één stem. In de plaatselijke afdeling heeft de voorzitter een betekenisvolle rol als het gaat om het communiceren met leden, leiding, ouders, gemeente en zo meer. In sommige afdelingen heeft iemand die geen voorzitter is die betekenisvolle rol. Op dat moment geeft de afdeling mandaat aan die persoon, namens de afdeling in het voorzittersoverleg besluiten te nemen.

Het voorzittersoverleg besluit voorgestelde zaken op basis van consensus of als dat nodig of gewenst is met gewone meerderheid van stemmen. Stemming over personen zal schriftelijk gebeuren. Elke afdeling, vertegenwoordigd door de voorzitter of vertegenwoordigd door gemandateerd persoon, brengt één stem uit. Bij staking van stemmen over personen, zal een tweede stemming plaatsvinden in de eerstvolgende vergadering. Het voorstel kan dan aangepast worden en opnieuw ingebracht worden als agendapunt. Als de stemmen dan weer staken krijgt het voorstel geen meerderheid en is het voorstel niet aangenomen. Over personen wordt tijdens het voorzittersoverleg schriftelijk gestemd ook als er maar één kandidaat is.

Voor het nemen van besluiten in het voorzittersoverleg dient tenminste de helft plus één van de bij JongNL Limburg aangesloten afdelingen aanwezig te zijn. Voor de situatie in 2016 zouden dat 22 afdelingen zijn (43:2+1 = 22,5).  Mocht het aantal aanwezige afdelingen onvoldoende zijn voor het nemen van besluiten dan worden afdelingen gevraagd per mail te stemmen op basis van concrete voorstellen.

Raadpleeg de agenda voor de datum van het eerstvolgende voorzittersoverleg.

pinterest twitter facebook  vertrouwenspersoon